Struktury klubowe
Znajdz nas na Facebook

Wiadomości SIP
Przyczyny powstania Stowarzyszenia Inteligencji Polskiej
Genezą do utworzenia Stowarzyszenia Inteligencji Polskiej są następujące fakty: stan świadomości narodowej i skutki – patologicznego działania Rządów wybieranych w Wyborach po 1989 roku, są one znane i zdiagnozowane.
Istnieją i są znane także, programy naprawy Państwa Polskiego, np. Program społeczno – polityczny Ruchu Społecznego ALTERNATYWA, opracowany przez poseł dr Janinę Kraus, a powielane w programach innych organizacji. Jednak realizacja takiego programu wymaga wybrania: Partii lub koalicji Partii, o programach narodowych i patriotycznych, które miałyby w Sejmie i Senacie bezwzględną większość, zdolnych do utworzenia Rządu fachowców i patriotów. Realia wyborcze wskazują jednak, że niema szans na uzyskanie większości w Sejmie i Senacie przez Partie o programach narodowo - patriotycznych, przy tej świadomości tożsamości narodowej Narodu Polskiego.
Jak powiedział o. prof. Mieczysław Krąpiec „Naród bez inteligencji nie istnieje.” Problem w tym, że istniejąca w Polsce inteligencja powstawała na bazie marksizmu i leninizmu. Pierwszą rzeczą jaką zrobili nasi wrogowie, okupanci: Niemieccy i Rosyjscy, to wymordowanie istniejącej inteligencji z okresu między wojennego. Zrealizowali, to prawie w stu procentach.
Skutki tej tragedii Narodowej odczuwamy do dziś, w postaci wybierania partii, których Rządy doprowadziły do
1. Likwidacji zakładów Państwowych i spółdzielczości na wsi, skutkujące ograniczeniem ilości miejsc pracy, i powstałą stąd trudnością w jej dostępie. Istniejące miejsca pracy to sfera Budżetowa (dostępne w większości dla wyborców partii będących u władzy) oraz usługi i Banki. Pozostałe nieliczne miejsca pracy to przedsiębiorstwa zagraniczne i drobne przedsiębiorstwa krajowe.
2. Wyprowadzenia z kraju dużej i najlepiej merytorycznie wykształconej oraz kreatywnej części Narodu.
3. Edukacji i ochrony zdrowia na możliwie najniższym poziomie.
4. Dominacji zagranicznych Banków i konstytucyjne zobowiązanie do pokrycia deficytu Budżetowego w Bankach komercyjnych, a nie w NBP, doprowadziły do wiadomych skutków.
5. Przekształcenia Wojska w małą zawodową armię, pełniącą rolę udziału w akcjach bojowych innych Państw i tłumienia ewentualnych powstań w Kraju.
6. Niskiego poczucia tożsamości narodowej i patriotyzmu w społeczeństwie;
7. Braku znaczącej ilości patriotycznych elit.
Prawo i Rządy tworzą partie nie zainteresowane dobrem Polski i Narodu (zobacz art. Pt. „Czy za takimi rządami głosowali ………..”, w Dziale „Państwo i My”).
Wyborcami tych partii są osoby związane z: utrzymaniem miejsc pracy, lub zindoktrynowane przez media, bądź mający konflikt z prawem oraz wyznawcy zasady „róbta co chceta” tolerowani przez ośrodki władzy. Ponieważ ta Władza robi również „to co chce”. Stanowią oni grupę około 20% uprawnionych do wyborów. Wyborcy partii narodowo - patriotycznych stanowią około 18%, pozostałe 12% to wyborcy SLD i PSL, pozostałe 50% uprawnionych do głosowania nie uczestniczy w głosowaniach. Ponadto propagowanie poglądów „nie idę głosować, bo nie mam na kogo” lub „ja się polityką nie interesuję”. to grupę nie głosujących,
W takiej sytuacji, naiwnością jest myślenie, że partie o programach narodowych i społecznych, mają szansę na zdobycie większości w wyborach, bo niema dostatecznej ilości wyborców o poglądach patriotycznych. Nawet partie o wielkim poparciu mediów nie uzyskują bezwzględnej większości.
Techniki manipulacji stosowane dzisiaj okazują się skuteczne. Społeczeństwo potraktowane jak małe dziecko, posłusznie wykonuje polecenia władzy. Co jeszcze, naiwnie wierzy w każde słowo rządzących via media. Przykład: prawdopodobnie Rząd Tusku sprowokował zadymę kibiców piłkarskich, pokazywaną wielokrotnie na Tele ekranie, by następnego dnia mieć powody do zaostrzenia przepisów dotyczących zgromadzeń publicznych. Ciemny lud zadowolony.
Melchior Wańkowicz w swoim felietonie kiedyś powiedział mniej więcej tak: ciężarem dla społeczeństwa jest zadowolony ciemny lud akceptujący niewolę i biedę. Nic dodać nic ująć.
Impulsem prowadzącym do powstania Stowarzyszenia Inteligencji Polskiej, są również słowa Romana Dmowskiego „Jestem Polakiem, więc mam obowiązki polskie. Są one tym większe i tym silniej się do nich poczuwam, im wyższy przedstawiam typ człowieka.” To znaczy, że obowiązkiem każdego inteligentnego Polaka jest działanie na rzecz dobra wspólnego Narodu i zachowania suwerenności Państwa Polskiego, a w skali lokalnej samorządności w interesie mieszkańców miasta lub gminy.
Chociaż takie postępowanie jest obowiązkiem każdego Obywatela Państwa Polskiego, to jednak w szczególności dotyczy Inteligencji polskiej, przeważnie bardziej świadomej.
Zadania Inteligencji polskiej mogą kontynuować tylko ludzie o postawie patriotycznej i katolickiej, których cechuje wysoki poziom inteligencji. Niestety, obecnie resztki takiej inteligencji są rozproszone i niezorganizowane. W tej sytuacji Naród Polski ma tylko jedną alternatywę, odbudowanie inteligencji patriotycznej, a może tego dokonać tylko organizacja.
Dlatego powstało Stowarzyszenie Inteligencji Polskiej, jako organizacją osób które postanowiły wykorzystać swoją wiedzę i czas, dla dobra wspólnego Społeczeństwa. Stowarzyszenie Inteligencji Polskiej prowadzi swoją działalność poprzez Kluby Inteligencji Polskiej.
Natomiast jako drugi obszar odbudowy Polski, musi nastąpić połączenia się wszystkich partii o programach narodowo – patriotycznych nie będących w Sejmie i Senacie w jeden Ruch Społeczny o uzgodnionej nowej nazwie np. „Organizacja Narodu Polskiego – Ojczyzna”.
Stowarzyszenie Inteligencji Polskiej
97-200 Tomaszów Maz.
ul. POW 5, IIp., skr. poczt. Nr 91
www.inteligencjapolska.org
k. 798 672 267